Kyo Yunokawa

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kyo Yunokawa

Publikationen

  • Senou, H., Kodato, H., Nomura, T. & Yunokawa, K. 2006. Coastal fishes of Ie-jima Island, the Ryukyu Islands, Okinawa, Japan. Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Science), 35: 67–92. Zitatseite