Mikio Watai

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mikio Watai

Publikationen

  • Watai, M., Miyazaki, Y., Murase, A. & Senou, H. 2009. Fish fauna of Tokashiku Bay, Tokashiki Island, the Kerama Islands, Okinawa Prefecture. Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Science), 38: 119–132. Zitatseite