Shin Kato

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Shin Kato

Publikationen

  • Senou, H., Shinohara, G., Matsuura, K., Furuse, K., Kato, S. & Kikuchi, T. 2002. Fishes of Hachijo-jima island, Izu Islands group, Tokyo, Japan. Memories of the National Science Museum, 38: 195–237. Zitatseite 
  • Kato, S. 2011. Damselfishes illustrated. Seibundo-Shinkosha, Tokyo. Zitatseite 
  • Iwatsubo, H., Kato, S. & Motomura, H. 2014. List of fshes of the Bandokorobana Nature Park in Ei, Minamikyushu, Kagoshima, southern Japan. Nature of Kagoshima, 40: 81–94. [auf japanisch] Zitatseite 
  • Kato, S. 2014. Marine fishes illustrated. Seibundo-Shinkosha, Tokyo. Zitatseite 
  • Kato, S. 2016. Wrasses and Parrotfishes Illustrated. Seibundo Shinkosha, Tokyo. Zitatseite