Yusuke Yoshino

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Yusuke Yoshino

Publikationen

  • Yoshino, Y. 2008. Marine fishes of Japan. Yama-kei Publishers Co Ltd, Tokyo. Zitatseite 
  • Yoshino, Y. & Senou, H. 2008. Sea fishes of Japan. Yama-kei Publishers co., Ltd., Tokyo, 545 pp. [auf japanisch] Zitatseite 
  • Yoshino, Y. 2018. Sea fishes of Japan. Revised Edition. Yama-kei Publishers Co Ltd, Tokyo, 544 pp. [auf japanisch] Zitatseite 
  • Yoshino, Y. & Senou, H. 2018. Marine fshes of Japan. Yama-kei Handy Atlas 13. Revised edn. Yama-kei Publishers Co Ltd, Tokyo. Zitatseite